Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, Buff Vltk1, Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng

DANH MỤC CHIÊU THỨCĐể tiện theo dõi mình trợ thì quy định màu sắc như cầm cố này :+ Set ngoại công sẽ có được màu da cam+ Set nội lực có blue color Dương+ Cả nội và ngoại có màu xanh Lá Cây
Sau trên đây mình ra mắt lần lượt những set võ thuật theo thự tự dạn dĩ dần :Thô Thiển công tích (
)1.Võ học tập môn phái1.1. Chén bát đại phái1.2. 8 Phái Mới2.Võ học tập giang hồ2.1. Võ thuật kiếm trường đoản cú cấm địa cùng điểm xanh.2.2. Những bộ võ công mới.2.3. Những set Cashshop (199v)3. Võ học tập trấn phái.4. Võ học giang hồ cao hơn.5. Những set Cổ Phổ.6. Giang hồ tuyệt học.

Bạn đang xem: Phiêu tuyết xuyên vân chưởng


1.1. Chén đại phái- thiếu Lâm:+Thái tổ trường quyền (Lực tay, Nội tức) (Đồ thủ)+Đạt Ma côn pháp (Lực tay) (Trường Côn)+Vi đà côn pháp (Lực tay) (Trường Côn)- Nga Mi:+Kim đỉnh miên chưởng (Nội tức) ( Đồ thủ )+Vân hà đam mê (Nội tức)(Đoản kiếm)+Ly biệt phù hợp (Nội tức)(Song thích)-Võ Đang :+Thanh Phong tìm (Nội tức)(Đơn kiếm)+Thái rất Kiếm (Lực tay, Nội tức) (Đơn Kiếm)+Lưỡng Nghi kiếm Pháp (Lực tay) (Song Kiếm)- mẫu Bang:+Liên Hoa Chưởng Pháp (Lực tay,Nội tức)(Đồ thủ)+Khốc Tang Bổng Pháp (Lực tay) (Đoản côn)+Linh Xà Bổng Pháp (Lực tay) (Đoản côn)- Quân Tử Đường:+Lạc Anh Phi Hoa kiếm (Lực tay, Nội tức) (Đơn Kiếm).+Tiêu Dao Thoái Pháp (Nội tức)(Đồ thủ)+Vô Nhai tìm Pháp (Nội tức)(Song kiếm)- Đường Môn :+Kim Xà yêu thích (Lực tay) (Đoản Kiếm).+Mê Hồn Tiêu (Thân Pháp) (Phi Tiêu)+Phân quang quẻ Tróc Ảnh say mê (Lực tay) (Đoản Kiếm)- Cẩm Y vệ:+Truy Hồn Trảo (Lực tay) (Phi Trảo).+Ưng Trảo Quyền (Lực tay,Nội tức)(Đồ thủ)+Thất Hồn Đao Pháp (Lực tay) (Đơn đao).- cực Lạc cốc :+Truy Phong Đao (Lực tay,Nội tức)(Song Đao)+Hủ Cốt Chưởng (Nội tức)(Đồ thủ)+Thiên giỏi Địa Diệt say mê (Lực tay) (Song Thích).1.2. 8 Phái Mới1.2.1. Cổ chiêu tập Phái.+Ngọc cô bé Tố trọng tâm Kiếm Pháp (Nội tức)(Đơn Kiếm) - Video+Thiên vai trung phong Kiếm Pháp (Lực tay,Nội tức)(Song Kiếm) - Video1.2.2. Huyết Đao Môn+Huyết Đao Quyết (Lực tay(Đơn Đao) - Video+Địa ngục tù Nhiếp Hồn Đao (Lực tay,Nội tức)(Song Đao) - Video1.2.3. Trường Phong Tiêu Cục+Bá vương vãi Thương Pháp (Lực tay, Nội tức) (Trường Thương) - Video+Nhạc Gia mến Pháp (Lực tay(Trường Thương) - Video1.2.4. Niệm La Bá+Thiên Ma Vũ (Lực tay(Đồ Thủ) - Video+Yên bỏ ra Huyết (Lực tay(Đoản Kiếm) - Video1.2.5 Hoa Sơn1.2.6 Thần Thủy Cung1.2.7. Đạt Ma1.2.8. Ngũ Tiên
2.1. VÕ HỌC TỪ CẤM ĐỊA - ĐIỂM XANH - ĐẢ QUÁN :- Dương và cưng cửng :+Đường Lang Quyền (Lực tay) (Đồ thủ) - Đả quán, đổi điểm xanh -Video+Đoạt Phách Câu chổ chính giữa Thích (Lực tay) (Đoản Kiếm) - Đả quán, đổi điểm xanh - Video+Tàn Dương kiếm Pháp (Nội tức)(Đơn Kiếm) - tuyển mộ Sắc đưa ra Thôn, đổi điểm xanh
Video+Lưu Sa (Lực tay,Nội tức)(Đơn Kiếm) - Long Môn khách hàng Sạn, thay đổi điểm xanh - Video+Say Mê Phượng Pháp (Lực tay) (Đoản Bổng) - Long Môn khách Sạn, đổi điểm xanh - Video+Ô mặc Thước Pháp (Lực tay,Nội tức)(Đoản Kiếm, Thước) - từ Gia Trang+Long Hổ Bá uy quyền (Lực tay) (Đồ thủ) - Vạn Thú tô Trang - Video- Âm cùng Nhu:+Thiên Ma tróc nã Hồn Đao (Thân Pháp) (Phi Đao) - chiêu mộ Sắc bỏ ra Thôn, đổi điểm xanh -Video+Thanh Vân Chưởng Pháp (Nội tức)(Đồ thủ) - Thanh Vân Bảo, đổi điểm xanh
Video+Lưu Vân kiếm Pháp - Nhu (Lực tay,Nội tức)(Song kiếm ) - Đổi lệnh bài chiến trường U Châu.+Kinh Hồng Đao Pháp (Lực tay,Nội tức)(Song đao) - Nhạn Môn quan lại - Video- Thái cực :+Ma trung tâm Liên trả Thủ (Lực tay, Nội tức) (Đồ thủ) - Đả quán, thay đổi điểm - Video+Điêu Linh (Lực tay) (Đồ Thủ) - Khổng Tước sơn Trang, đổi điểm xanh - Video+Tam Dương Huyền Châm (Lực tay, Nội tức) (Kim Châm) - kim đâm Thẩm Gia+Mi Lai Nhãn Khứ kiếm Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đơn kiếm) - Võ học phu thê - Video+Vô Ảnh Cước Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đồ Thủ) - nghe nói sinh nhật vật dụng N Snail mang đến :V - Video2.2. MỘT SỐ BỘ VÕ HỌC MỚI :
- Dương và cương cứng :+Vũ Quỷ Lục (Nội tức)(Song tìm ) - Video+Tây Dương tìm Pháp (Lực tay,Nội tức)(Đơn tìm ) - Video+Kim Lộc Thần Đao (Lực tay)(Song Đao ) - Video- Âm cùng Nhu :+Cô Tẩy thích Quyết (Nội tức)(Song say mê ) - Video+Khốn Thiên Đao (Nội tức)(Đơn Đao ) - Video+Nam Nhân Bất con kiến (Nội tức)(Đồ Thủ ) - Video- Thái cực :+Huyết Long Tà lấp (Lực tay,Nội tức)(Song đao, song rìu ) - Video+Thái Huyền Tương Hoa tìm (Lực tay, Nội tức) (Đơn kiếm) - Video+Toàn Chân kiếm FAP FAP FAP (Lực tay) (Đơn kiếm) - Video2.3. CÁC phối CASHSHOP (199v) :+Câu Hồn Thất Đoạt (Lực tay, Nội tức) (Đoản kiếm) - Video+Viêm Dương Đao Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đơn đao) - Video+Giáng Long Thập tía Chưởng (Lực tay, Nội tức) (Đồ Thủ) - Video+Cầu Bại Côn Pháp (Lực tay, Nội tức) (Trường Côn) - Video+Thiết Đầu Công (Lực tay, Nội tức) (Đồ Thủ) - Video+Phong Lôi mặt hàng Ma Trượng Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đoản Côn) - Video+Nghê hay Động(Lực tay,Nội tức)(Song ham mê ) - Video+Mặc Tử kiếm Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đơn Kiếm) - Video+Uyên Ương song Đao (Lực tay, Nội tức) (Song Đao) - Video+Cửu Cung tìm Pháp(Lực tay,Nội tức)(Song kiếm ) - Video+Hồ Gia Đao Pháp (Lực tay, Nội tức) (Đơn Đao) - Video+Ngũ Lang chén Quái Côn (Lực tay, Nội tức) ( trường Côn) - Video+Thiên La Vũ (Lực tay, Nội tức) ( song Thích) - Video+Tu La tuy nhiên Đao(Lực tay, Nội tức) ( tuy vậy Đao) - Video+Toàn Phong Tảo Diệp Thoái (Lực tay, Nội tức) (Đồ Thủ) - Video+Thần Phong Quyết(Lực tay, Nội tức) ( Đoản Kiếm) - Video+Vân Tiêu Phi Kiếm(Lực tay, Nội tức) ( Đơn Kiếm) - Video+Như Lai Thần Chưởng(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ ) - Video+Thất Tinh Kiếm(Lực tay, Nội tức) (Song Kiếm) - Video+Phá Liên chén Trước (Lực tay, Nội tức) (Song Thích) - Video+Vũ Thánh Đao Pháp (Lực tay, Nội tức) (Trường Đao) - Video+Viên Nguyệt Loan Đao (Lực tay, Nội tức) (Đơn Đao) - Video+Quỷ vương Thích(Lực tay,Nội tức)(Đoản tìm ) - Video+Thập Tự truy nã Hồn Côn(Lực tay,Nội tức)(Đoản Côn ) - Video+Cầu bỏ ra Kiếm Pháp(Lực tay,Nội tức)(Đơn kiếm ) - Video
- Võ Đang:+Thái cực Quyền(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ ) - Video- thiếu Lâm:+Long Trảo Thủ(Nội tức)(Đồ Thủ ) - Video- Nga Mi:+Ngọc nàng Kiếm Pháp(Nội tức)(Đơn Kiếm) - Video- loại Bang :+Đả Cẩu Bổng Pháp (Lực tay) (Đoản Bổng) - đoạn phim
- Quân Tử Đường :+Ngọc Tiêu kiếm Pháp(Nội tức)(Đơn Kiếm) - Video- Đường Môn:Diêm vương Thiếp (Thân Pháp) (Phi Tiêu) - Video- Cẩm Y Vệ :+Huyết sát Đao Pháp (Lực tay) (Đơn Đao) - Video- cực Lạc ly :+Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm(Lực tay,Nội tức)(Đơn kiếm ) - Video
- Dương và cưng cửng :+Đoạn Tình Thất Tuyệt(Lực tay) (Đơn Đao) - Video+La Hán Quyền(Lực tay) (Đồ Thủ) - Video+Tinh Trung chén Pháp Đao(Lực tay,Nội tức) (Đơn Đao) - Video- Âm và Nhu :+Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng(Nội tức)(Đồ Thủ) - Video+Hoa Thần Thất Thức- Di Hoa Cung(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ ) - Video+Tuyết Trai tìm Pháp(Nội tức)(Đơn Kiếm) - Nhạn Môn quan - Video+Tịch Tà tìm Pháp(Lực tay,Nội tức)(Đơn kiếm ) - Vô Căn Môn - Video- Thái cực :+Túy bát Tiên(Lực tay,Nội tức) (Đồ Thủ) - Video+Bích Hải Triều Sinh Khúc(Lực tay,Nội tức)(Đơn tìm , tiêu) - Đào Hoa Đảo - Video+Can sử dụng Liệt Hỏa Chưởng(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ) Video+Kim Xà tìm Pháp(Lực tay,Nội tức) (Đơn Kiếm) - Video
+Hoa Thần Thất Thức ( Vô Khuyết )(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ) Video+Đả Cẩu Bổng Pháp(Lực tay) (Đoản Côn) - Video+Thái cực Quyền>(Lực tay,Nội tức)(Đồ Thủ) Video+Long Trảo Thủ (Nội tức)(Đồ Thủ) Video+Xung Linh kiếm Pháp(Lực tay,Nội tức) (Đơn Kiếm) - Video+Mị Ảnh kiếm Pháp(Lực tay,Nội tức)(Đơn Kiếm) Video+Tham thích hợp Chỉ(Lực tay,Nội tức) (Đồ Thủ) - Video+Huyết Hải Ma Đao Lục (Lực tay,Nội tức) (Đơn Đao) - video 1 - video clip 2
- Thái Cực:+Dã Cẩu Quyền(Lực tay,Nội tức) (Đồ Thủ)+Độc Cô Cửu tìm (Ỷ Thiên Kiếm)+ Thánh Hỏa Lệnh+ sản phẩm Long Thập chén Chưởng+ Mị Ảnh kiếm Pháp
Các phiên bạn dạng Cửu Âm Chân Kinh- chung thủy Giang Hồ- Hoa đánh Luận Kiếm- Võ học tập Trấn Phái- Vĩnh Kết Đồng Tâm- Long Tranh Hổ Đấu- trần giới Biến
- Đại Anh Hùng- Đại Hội Võ Lâm- xuất xắc Thế tuy vậy Kiều- Thạch Phá Thiên Kinh- hiệp khách Hành- chiêu tập Ảnh Đao Ca- yêu quý Vũ sơn Hà- Vấn kiếm Thương Lan- Nhật Nguyệt Càn Khôn- Tiềm Long loạn Thế- Duy bổ Độc Tôn-

Xuất chưởng phóng khoáng, 2 bờ gió thổi, tạo gần cạnh thương (tổng 2 đòn) cho quân thù trước mặt.

*

Ngạo Tuyết truy hỏi Vân

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, băng trung ương liên chưởng liên tiếp, đối với mục tiêu chế tạo ra thành gần kề thương (tổng 4 đòn) và có tác dụng suy yếu hèn lực công kích của mục tiêu.

(Chiêu thức lợi dụng khinh công nhằm tiếp cận đối thủ)

*

Lưu Phong Hồi Tuyết

Hư Chiêu

Phong tuyết đưa ra thức, băng khí hồi chuyển sinh sản thành sát thương. Lúc băng cứng phá vỡ chũm đỡ đòn của đối phương, hoàn toàn có thể phục hồi khí tiết của bản thận, hóa giải ứ đọng huyết.

*

Lạc Tuyết dừng Sương

Thực Chiêu

Vận công trường đoản cú từ, giải phóng bao gồm khí băng tuyết ra xung quanh, chế tác cho đối phương xung quanh giáp thương, đồng thời tăng tốc sức lực cho bên bạn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hoa Nở Không Màu Beat, Hoa Nở Không Màu

*

Tuyết bầu Mai Cốt

Khí Chiêu

Băng thanh chân khí, nâng cao thân pháp cho bạn dạng thân và hữu phương xung quanh, đồng thời thoát ra khỏi giới hạn di chuyển.

*

Phi Hồng Đạp Tuyết

Giá Chiêu

Thế chống ngự, thanh thân bích lập, lúc đỡ đòn thành công xuất sắc trong 6s bạn dạng thân có thể chống lại các trạng thái xấu.

*

Tuyết Hải Băng Sơn

Nộ Chiêu

Ngạo tuyết giỏi kỹ, băng tuyết phiên dũng, hàn khí tứ dật, xâm nhập đối phương xung xung quanh tạo gần kề thương (tổng 7 đòn).

Hàn khí xâm nhập làm kẻ địch dịch chuyển chậm, quan trọng khinh công.

*

Vân Khởi Tuyết Phi

Thực Chiêu

Tuyết rơi, tấn công đối phương tạo thành cạnh bên thương (tổng 1 đòn), bay xuyên mây cấp tốc chóng gặp gỡ đất, khiến đối phương trong phạm vi chịu đựng công kích tuyết bay, trong thời điểm tạm thời định thân và bớt thân pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x