HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH OTO, JUST A MOMENT

Từ vựng về các loại ô tô thông dụng hiện nay

VocabularyPronunciationMeaningSedan/sɪˈdan/xe Sedan

*
Hatchback/ˈhatʃbak/xe HatchbackStation wagon/ˈsteɪʃ(ə)n ˈwaɡ(ə)n/xe WagonSports car/spɔːts kɑː/xe thể thaoConvertible/kənˈvəːtɪb(ə)l/xe mui trầnMinivan/ˈmɪnɪvan/xe van

*
Jeep/dʒiːp/xe jeepLimousine/ˌlɪməˈziːn/xe limo

*
Pickup truck/pɪk ʌp trʌk/xe buôn bán tảiTruck/trʌk/xe tải

*

2. Tự vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành xe hơi về kết cấu căn phiên bản xe hơi

Với từ bỏ vựng về cấu trúc căn bản xe hơi, các bạn sẽ bắt chạm chán nhiều trong môi trường công sở, môi trường đại học trong các tình huống khác nhau. Sau đó là những một số loại từ rõ ràng về các phần tử của xe hơi mà bạn nên nắm vững.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành oto

VocabularyPronunciationMeaningBumper/ˈbʌmpə/bộ phận hãm xung

*
Headlight/ˈhɛdlʌɪt/đèn phaTurn signal/təːn ˈsɪɡn(ə)l/(đèn) báo rẽParking light/ˈpɑːkɪŋ laɪt/đèn phanhFender/ˈfɛndə/cái chắn bùnTire/tʌɪə/lốp xeHubcap/ˈhʌbkap/ốp vành

*
Hood/hʊd/mui xeWindshield/ˈwɪn(d)ʃiːld/kính chắn gióWiper/ˈwʌɪpə/thanh gạt nướcSide mirror/sʌɪd ˈmɪrə/gương chiếu hậuRoof rack/ruːf rak/giá nóc

*
Sunroof/ˈsʌnruːf/cửa sổ nócAntenna/anˈtɛnə/ăng tenRear window/rɪə ˈwɪndəʊ/cửa sổ sauRear defroster/rɪə diːˈfrɒstə/nút sấy kính sauTrunk/trʌŋk/cốp xeTail light/teɪl lʌɪt/đèn hậuBrake light/breɪk lʌɪt/đèn phanhBackup light/ˈbakʌp lʌɪt/đèn lùi xeLicense plate/ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/biển số xeExhaust pipe/ɪɡˈzɔːst pʌɪp/ống xả

*
Muffler/ˈmʌflə/bộ tiêu âmTransmission/transˈmɪʃ(ə)n/hộp sốGas tank/ɡas taŋk/bình xăngJack/dʒæk/cái kíchSpare tire/spɛː tʌɪə/lốp xe pháo dự phòngLug wrench/lʌɡ rɛn(t)ʃ/dụng cố kỉnh tháo lốp xeFlare/flɛː/đèn báo khóiJumper cables/ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/dây mồi khởi động

*
Spark plugs/spɑːk plʌɡz/bugi tấn công lửaAir filter/ɛːˈfɪltə/màng thanh lọc khíEngine/ˈɛndʒɪn/động cơFuel injection system/fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/hệ thống phun xăngRadiator/ˈreɪdɪeɪtə/bộ tản nhiệtRadiator hose/ˈreɪdɪeɪtə həʊz/ống nước tản nhiệtFan belt/fan bɛlt/dây đeo kéo quạt

*
Alternator/ˈɔːltəneɪtə/máy phạt điệnDipstick/ˈdɪpstɪk/que thăm nhớtBattery/ˈbat(ə)ri/ắc quyAir pump/ɛː pʌmp/ống bơm hơiGas pump/ɡas pʌmp/bơm xăngNozzle/ˈnɒz(ə)l/vòi bơm xăngGas cap/ɡas kap/nắp bình xăngGas/ɡas/xăngOil/ɔɪl/dầuCoolant/ˈkuːl(ə)nt/châm nước giải nhiệt

*
Air/ɛː/khíAirbag/ɛːbaɡ/túi khíVisor/ˈvʌɪzə/tấm bít nắngRearview mirror/ˈmɪrə/kính chiếu sauDashboard/ˈdaʃbɔːd/bảng đồng hồTemperature Gauge/ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/đồng hồ nhiệt độGas gauge/ɡas ɡeɪdʒ/nhiên liệu kế

*
Speedometer/spiːˈdɒmɪtə/đồng hồ đo tốc độ

*
Odometer/əʊˈdɒmɪtə/đồng hồ đo quãng con đường xe đã điWarning lights/ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/đèn cảnh báo

*
Steering column/stɪəʳɪŋˈkɒləm/trụ lái

*
Steering Wheel/stɪəʳɪŋ wiːl/tay lái

*
Tape deck/teɪp dɛk/máy vạc cát-sét

*
Cruise control/kruːz kənˈtrəʊl/hệ thống điều khiển hành trình

*
Horn/hɔːn/còiIgnition/ɪɡˈnɪʃ(ə)n/bộ phận khởi động

*
Vent/vent/lỗ thông hơi

*
Navigation System/navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/hệ thống điều hướng

*
Radio/ˈreɪdiəʊ/đài

*
CD player/ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/máy phân phát nhạc

*
Heater/ˈhiːtə/máy sưởiAir conditioning/ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/điều hòa

*
Defroster/diːˈfrɒstə/hệ thống có tác dụng tan băng

*
Power outlet/ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/ổ cắn điện

*
Glove compartment/glʌv kəmˈpɑːtmənt/ngăn cất đồ nhỏ

*
Emergency Brake/ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/phanh tay, phanh khẩn cấp

*
Brake/breɪk/Phanh

*
Accelerator/əkˈsɛləreɪtə/chân ga

*
Automatic transmission/ ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/hệ thống lịch sự số từ động

*
Gearshift/ˈgɪəʃɪft/cần thanh lịch số

*
Manual transmission/ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/hệ thống lịch sự số sànStick shift/gɪəʳ ʃɪft/cần sốClutch/klʌtʃ/cônDoor lock/dɔːʳ lɒk/khóa cửaDoor handle/dɔːʳ ˈhændļ/tay nạm mở cửaShoulder harness/ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/dây an ninh sau lưngArmrest/ˈɑːmrest/cái tựa tayHeadrest/ˈhed.rest/chỗ tựa đầuSeat/siːt/chỗ ngồi, ghế ngồiSeat belt/siːt bɛlt/dây an toànGrill/ɡrɪl/ga lăng tản nhiệtShield/ʃiːld/khiên xeFront fender/frʌnt ˈfɛndə/chắn bùn trước

*
Wheel/wiːl/bánh xeDoor post/dɔː pəʊst/trụ cửaOutside mirror/aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/gương chiếu hậuRoof post/ruːf pəʊst/trụ muiQuarter window/ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/cửa sổ một phần tưBack fender/bak ˈfɛndə/chắn bùn sauWindow frame/ˈwɪndəʊ freɪm/khung cửa sổWindshield washer/ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə/cần gạt nước

*
Distributor/dɪˈstrɪbjʊtə/bộ chia điệnDisk brake/dɪʃ breɪk/đĩa phanhIndicator/ˈɪndɪkeɪtə/đèn báo hiệuTachometer/taˈkɒmɪtə/đồng hồ nước đo tốc độ thao tác làm việc của cồn cơHandbrake/ˈhan(d)breɪk/phanh taySpare wheel/wiːl/lốp dự phòngBody side moulding/ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/đường gờ bên cạnh hông xe

*
Line shaft/lʌɪn ʃɑːft/trục truyền đụng chínhParking sensor/pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/cảm trở nên trước sauPower steering/ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/tay lái trợ lựcExhaust system/ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/hệ thống pô xe hơiRear axle/rɪə ˈaks(ə)l/cầu sauShock absorber/ʃɒk əbˈsɔːbə/bộ sút xóc

*
Crankcase/ˈkraŋkkeɪs/các-te rượu cồn cơOil pan/ɔɪl pan/các-te dầuMaster cylinder/ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/xy lanh chínhLuggage rack/ˈlʌɡɪdʒ rak/khung nhằm hành lýBrake light/breɪk lʌɪt/đèn phanhBackup light/ˈbakʌp lʌɪt/đèn lùi xeCarburetor/kɑːbjʊˈrɛtə/bộ chế hòa khí

*
Radiator hose/ˈreɪdɪeɪtə həʊz/ống nước tiểu nhiệtTailgate/teɪl ɡeɪt/cốp xeIgnition/ɪɡˈnɪʃ(ə)n/sự tiến công lửaTire iron/tʌɪə ˈʌɪən/cần nạy vỏ xeIgnition/ɪɡˈnɪʃ(ə)n/:sự tấn công lửaTire iron/tʌɪə ˈʌɪən/cần nạy vỏ xeWheel nuts/wiːl nʌtz/đai ốc bánh xeSuspension/səˈspɛnʃ(ə)n/hệ thống treoScreen wash reservoir/ˈrɛzəvwɑː/Bể đựng nước cọ màn hình

*
Bodywork/ˈbɒdɪwəːk/khung xeCylinder head/ˈsɪlɪndə hɛd/nắp máyCoolant reservoir/ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/bình đựng chất download lạnhBrake fluid reservoir/breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/bình dầu phanh xeTire pressure/tʌɪə ˈprɛʃə/áp suất lốpFuse box/fjuːz bɒks/hộp ước chìCam belt/kam bɛlt/dây kéoTurbocharger/ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/bộ tăng áp cồn cơ

*
Chassis/ˈʃasi/sắc xiParking brake/pɑːk ɪŋ breɪk/phanh đỗ xe
VocabularyPronunciationMeaningAC System/AC’sistəm/Hệ thống điều hòaAlternator/’ɔ:ltəneitə/Máy phát điện

*
Auto Sensors/’ɔ:tou ˈsensər/Các cảm biến trên xeTire/’taiə/lốp xeTire/’taiə/lốp xeSill/sil/ngưỡng cửaCamera System/’kæmərə ‘sistəm/Hệ thống cameraBonnet/’bɔnit/nắp capo

*
Front bumper/frʌnt ‘bʌmpə/bộ sút xung trướcHead light/hed lait/đèn phaWheel trim/wi:l trim/trang trí bánh xeWindscreen wiper/’windskri:n ‘waipə/gạt nướcSunroof/sʌn’ru:f/mái kháng nắngLogo/’lougou/biểu tượng công tyWheel arch/wi:l ɑ:t∫/vòm bánh xe

*
Roof/’ru:f/nóc xeWindscreen/’windskri:n/kính chắn gióWing/wiη/thanh cản va
VocabularyPronunciationMeaningA/C (Condensers)/kənˈdensər/Dàn nóng

*
AWS (All Wheel Steering)/ôl (h)wēl ˈstiri
NG/Hệ thống lái cho cả 4 bánhC/L (Central Locking)/ˈsentrəl läki
NG/Hệ thống khóa trung tâmC/C (Cruise Control)/ˈkro͞oz kənˌtrōl/Hệ thống để tốc độ cố định và thắt chặt trên mặt đường cao tốc

*
E/W (Electric Windows)/əˈlektrik ˈwindō/Hệ thống cửa ngõ điệnEDM (Electric Door Mirrors)/əˈlektrik dôr ˈmirər/Hệ thống gương điệnFFSR (Factory Fitted Sunroof)/fakt(ə)rē ˈfidəd ˈsənˌro͞of/Cửa nóc vì nhà chế tạo thiết kếLPG (Liquefied Petroleum Gas)/ˈlikwəˌfīd pəˈtrōlēəm ɡas/Khí hóa lỏngLSD (Limited Slip Differential)/ˈlimədəd slip ˌdifəˈren(t)SH(ə)l/Hệ thống chống trơn trượt của vi sai

*
LWB (Long Wheelbase)/lô
NG ˈ(h)wēlˌbās/Khoảng cách giữa 2 trục bánh xeMPG (Miles Per Gallon)/mīl pər ˈɡalən/Số dặm đi được bên trên 4,5 lít xăngOTR: on the road (price)/än T͟Hē rōd/Giá trọn góiPDI: Pre-Delivery Inspection
Kiểm tra trước lúc bàn giao xeBA (Brake Assist)/brāk əˈsist/Hệ thống cung cấp phanh gấpSUV (Sport Utility Vehicle)/spôrt yo͞oˈtilədē ˈvēək(ə)l/Kiểu xe thể thao việt dã

*
SV (Side Valves)/sīd valv/Cơ cấu van nghiêng mặt sườn máy

Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong lĩnh vực độ xe ô tô

Ngoài ra, một nhóm từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành ô tô quan trọng khác nhưng mà bạn không nên bỏ qua đó đó là “độ xe cộ hơi”. Chúng ta đọc có thể tìm đọc và mở rộng vốn từ bỏ với một số trong những thuật ngữ trong bảng tổng hòa hợp dưới đây. Sau khoản thời gian học thì bạn nên vận dụng các thuật ngữ mới vào câu để nắm vững ngữ nghĩa rộng nhé.

VocabularyPronunciationMeaningSupercharge/’su:pət∫ɑ:dʒ/Độ bộ tăng áp

*
Body kit/’bɒdi kit/Độ ô tô với bộ toàn thân kits xe cộ hơiCar hood/kɑ: hʊd/Độ vị trí nắp đậy capôBumper/’bʌmpə/Độ phần cản trướcFront Fender/frʌnt ‘fendə/Độ tấm chắn bùn trướcSpoilers/’spɔilə/Độ cánh đuôi xe pháo thể thao

*
Side Skirts/said skɜ:t/Độ cánh quạt gió bênExhaust/ig’zɔ:st/Độ ống xảRear diffuser/riə di’fju:zə/Độ bộ khuếch tán sauRear bumper/riə ‘bʌmpə/Độ thanh cản sauCustom trunk/’kʌstəm trʌŋk/Độ ngăn hành lý phía đuôi xe

*
Rims/rim/Độ vành bánh xeSuspension tuning/sə’spen∫n ‘tju:niɳ/Độ khối hệ thống giảm xócLowrider/ləʊ’raidə/Chiếc xe hơi được kiểm soát và điều chỉnh với thân xe hạ thấpStanced/’stæns/Độ gầm xe gần như là ngang bởi với phương diện đất

*
Hot rod/hɒt rɒd/Dòng xe cộ Mỹ với động cơ cỡ phệ được độ lạiDonkdòng xe xe hơi sedan đời cũ được che lớp sơn “màu mè” cùng các thiết bị âm nhạc đắt tiềnVolksrod
Dòng xe độ lại từ chủng loại Volkswagen BeetlesT-Bucket
Dòng ô tô được độ thành mui trần, có lớp đệm vải nhằm ngồi và không tồn tại cửa sổPony Car/’pəʊni kɑ:/độ thành xe hơi coupe hoặc mui trần

*
Muscle Car/’mʌsl kɑ:/ô sơn coupe hiệu suất cao của MỹFunny Car/’fʌni kɑ:/xe đua kéoMidget Race Car/’midʒit reis kɑ:/xe đua vận tốc Úc

*
Nói cầm lại, câu hỏi ghi ghi nhớ một cân nặng từ vựng tiếng Anh chăm ngành ô tô là chuyện chưa phải “một nhanh chóng một chiều”, đòi hỏi bạn bắt buộc có phương pháp học đúng cách và sự nỗ lực, kiên cường của bản thân.

Danh mục sản phẩm MÁY CHẨN ĐOÁN Ô TÔ MÁY ĐỌC LỖI CHUYÊN HÃNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG PHẦN MỀM Ô TÔ PHỤ KIỆN rứa THẾ THIẾT BỊ Ô TÔ MÁY TÍNH CHUYÊN DỤNG TỦ CHẨN ĐOÁN LÀM CHÌA KHÓA Ô TÔ CHĂM SÓC xe thiết lập BÁN MÁY CŨ TÀI LIỆU Ô TÔ
*

*

Từ vựng là nền tảng đầu tiên của tiếng Anh. Và trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có những thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành, đặc biệt là ngành ô tô. Tiếp diễn chủ đề: Những cảm ứng trên xe hơi – Phần 1. Hôm nay, OBD việt nam sẽ đưa đến cho bạn ..
*

Ngành kỹ thuật xe hơi là giữa những ngành kỹ thuật yên cầu phải có kiến thức và trình độ cao. Chính vì vậy mà việc tiếp xúc với những thuật ngữ tiếng anh chăm ngành ô tô trong các tài liệu sửa chữa, sơ vật mạch điện,.. đã trở cần quá quen thuộc thuộc. ..

Xem thêm: Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau ngót, trồng rau ngót bằng cách giâm cành cực đơn giản


*

Chính thức reviews Chủ đề thứ nhất trong chuỗi Series học tập Tiếng Anh cùng OBD Việt. Trong chủ đề này, các bạn sẽ được khám phá những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến các bộ phận bên phía ngoài của một loại xe ô tô và phương pháp để phát âm phần đa từ kia một bí quyết ..
*

Phải đảm bảo rằng các chất lỏng được đựng trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm soát và điều chỉnh và sửa chữa. Cần chuẩn bị các thùng chứa phù hợp để cất chất lỏng trước khi mở các thành phần hoặc dỡ rời các phần tử có đựng chất lỏng mặt trong. Thuộc OBD vn ..
Quạt có tác dụng mát cồn cơ thao tác với năng suất cao, nên quá trình hư hư theo thời gian và rất cần được tháo cùng lắp để sửa chữa và sửa chữa. Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu tiếng anh siêng ngành ô tô: tháo gỡ cụm pulley dẫn đụng quạt ngay lập tức dưới nội dung bài viết này ..
Khi một nhà chế tạo xe hơi ra quyết định sản xuất một mô hình mới, kiểu dáng hoặc xây đắp của dòng xe mới là giữa những yếu tố rất cần được quyết định. Cùng OBD Việt Nam tò mò tiếng anh chăm ngành ô tô: Ô tô được thiết kế như thế nào? dưới ..
Cẩm Nang sửa chữa Mã Lỗi P150c: Transmission Control Module Engine tốc độ Request Signal Message Counter Incorrect

vui tươi điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho chính mình thông tin update về những thông tin mới của chúng tôi


Đăng ký kết Nhận tin tức

nhằm luôn cập nhật về những chương trình khuyến mãi, sút giá, cung cấp hàng, ưu đãi đặc biệt quan trọng và hơn thế nữa nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.