LAPTOPTCL - CÁCH THAY THẾ IC TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN MAIN LAPTOP

EC Name 1 | sửa chữa thay thế | EC Name 2 | mã sản phẩm TestENEKB926QF-D3 |>| KB3926QF-D2|Toshiba L500-1Q6 LA-4982P(KSWAA)KB3926QF-D2 |>|KB3926QF-C0| Quanta OP8NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX|B570E LZ57KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3| DV6 LX89/LX8KB926QF E0 |>| KB926QF D3 | Lenovo G560e, LA-7012PKB3310QF-A0 | >|KB3310QF-B0| hãng asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 | > |KB3310QF-B0| hãng asus Eee
PC 900KB3926QF-A1 | > |KB3926QF-A2 |Quanta AT3KB3926QF-C0 |>| KB926QF-D3 |HP DV5KB3926QF-C0 || KB3926QF-D2| Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 |>| KB930QF-A1 |Quanta R23KB926QF-B1| >| KB926QF-C0 |Compal LA-3551PKB926QF-B1 |>| KB926QF-D3 |Compal LA-6552PKB926QF-D3 |>| KB926QF-C0| Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0| >| KB926QF-C0| Compal LA-6061PKB926QF-E0| >| KB926QF-D3| Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF-E0 |>| KB926QF-D2 |Compal LA-6421P, LA-6221PKB932QF-A0| >| KB930QF-A1| Compal LA-8712P M6-1221er
KB926QF-E0| ->| KB926QF-D3|Lenovo G555 LA-5972PKB926QF B1 |> |KB926QF D3 | LA-6552PKB3926QF D2 || KB926QF D3 | CQ61KB926QF D3 |>| KB926QF E0|LA-5651PKB926QF D3 | > | KB926QF C0KB3926QF-D2 |>| KB3926QF-C0 |Quanta UT12KB926QF E0 | > |KB926QF D2KB926-B1 |>| KB926-C0 | LA-3551PKB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3|HP dv6-2112er DAUT1AMB6E1KB926QF || C0, C1 D2,D3NuvotonNPCE791LA0DX |>| NPCE795PA0DX | VPCF23 MBX-243NPCE791LA0DX| >| NPCE795LA0DXNPCE795PAODX |>|NPCE795LAODX | Dell n5110, Intel, DQ15NPCE781LA0DX |>| NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX |>| NPCE783LA0DX| Quanta ZQ1NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYGNPCE781LA0DX |> | NPCE783LA0DX|Quanta ZQ1NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYGWinbondWPCE773 || WPCE775|CQ50WPC8763LDG || WPC8769LDG| Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG| >| WPC8769LDG |Alienware M15x – Quanta MX3(Maddog 2.5)WPC8763LA0DG |>| WPC8769LDG| FUJITSU SIEMENS V5545ITEIT8500E |>| IT8512E| K50B, K40BIT8518E HXA |>| IT8518E CXA | Lenovo Idea
Pad z380IT8500E |>| IT8502E |Asus K50IJIT8502E |>| IT8500E |Asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E || IT8512E |Asus K50IJIT8512E |>| IT8500E |Acer 6920IT8511TE-BXS |>| IT8510TE-GXA| hãng asus X51R/RLIT8500E |>| IT8512E | asus K50IJIT8511TE BXS |>| IT8511TE BXA| asus X59SL, F5SL.IT8500E |>| IT8512E |Asus K50IJIT8518-HXA |>| IT8518-CXA| Compaq CQ58SMSCMEC1308-NU |>| MEC1300-NU|BONN-L BA92-05696MEC1300-NU || MEC1308-NU |Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), R519SMSC KBC1098 || SMSC MEC1308

IC Nguồn cấp cho trước (3V, 5V)

RT8205A = TPS51125SN608090 = isl6237 = 51427 RT8206BISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206BPM6686 = TPS17020UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)MAX8734A = RT8203max 8724 = max1908ISL6236 RT8206AIC mối cung cấp sạc: (Charger)ISL88731=BQ24745

IC mối cung cấp CPU:ISL 6266 ISL 6262ISL 62883 ISL 62882

IC Sound:ALC883 ALC660

List Chipset Shared:Chíp VGA:G86-631-A2G86-621G86-620G86-630G86-603G86-920.G86-920-A2 G86-921-A2.GF-GO7200-N-A3 GF-GO7300T-N-A3.GF-GO7300-N-A3GF-GO7300T-N-A3.GF-GO7400-N-A3GF-GO7400T-N-A3 .QD-NVS-110M-N-A3 QD-NVS-110MT-N-A3 .G86-740-A2G86-741-A2

TPS51123 TR8223B TPS51125 (3 in 1).

Bạn đang xem: Laptoptcl

IT8985E equivalent IT8585EISL95855 equivalent ISL95829Aisl88732 equivalent isl88731216-0833000 with 216-0810028NPCE885GA0DX equivalent NPCE882GA0DXNPCE885GA0DX equivalent NPCE795GA0DX3B=3H RT7290AGQUFRT6575AB 3F= 3G

Ký hiệu IC họ Richtek:

DJ= – RT8202AGQWDJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= – RT8205AGQWCK= – RT8205BGQWCL= – RT8205CGQWCB= – RT8205DGQWDT= – RT8205EGQWEM= – RT8205LGQW EN= – RT8205MGQW

CP= – RT8207GQWDH= – RT8207AGQWEF= – RT8207LGQWJ7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70m
A11= – RT8223NGQW LDO Output: 100m
A 20 – RT8223PZQW LDO Output: 100m
A EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100m
A EQ= – RT8223MGQW LDO Output: 100m
A

FF= – RT8208AGQWFG= – RT8208BGQWH8= – RT8208DGQW30= – RT8208EGQW31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5K0= – RT8209NGQWA6= – RT8209PGQW

EL= – RT8015ADZ= – RT8113CZ= – RT8561AGQWD9= – RT9716AGQWC7= – RT9293-20

Bảng mã này giúp chúng ta tra nhưng IC bao gồm ký hiệu (C4=, DK=, BD=..etc.) ra tên đầy đủ của IC như (C4=RT8258, DK=RT8259, BD=RT8507….etc.)

Gồm 2 phiển bản:MI-090424MI-080418

RICHTEK RT5041AGQW RT5041A 2Z=1M 2Z=AE 2Z=…RICHTEK RT8207 RT8207GQW CP= COMPLETE DDRII/DDRIII MEMORY POWERRICHTEK RT9610AZQW RT9610AGQW RT9610A (26 FA, 26 EB, 26 ED…) QFN-8RICHTEK mã sản phẩm CODE: EV (EV=CG EV=CA EV=DC) QFN-20RICHTEK RT8068AZQW RT8068A 3A, (3A EC)RICHTEK RT8202A DJ-CB DJ-CC DJ-CD DJ-CE…RICHTEK RT8202M JJ=EH JJ=EG JJ=ECRICHTEK RT8015B GG=CE GG=CO GG=CD GG=…RICHTEK RT8207M J7=FA J7=FF J7=…RICHTEK RT8208B FG=CM FG=CF FG=EE FG=…RICHTEK RT8205M EN=EF EN=CL EN=ED EN=YM EN=…RICHTEK RT8207A DH=ED DH=CM DH=CF DH=…RICHTEK RT8205E DT= DT=CA DT=CB DT=CC DT=CH DT=…RICHTEK RT8207L EF= EF=DG EF=DE EF=… ICRICHTEK RT8209A FH=BD FH=BJ FH=BL FH=CF FH=BK FH=…RICHTEK RT8205A CJ=BM CJ=BK CJ=AK CJ=BD CJ=…RICHTEK RT8205BGQW RT8205B CK=EM CK=CM CK=…RICHTEK RT8223M EQ=FJ EQ=EC EQ=DA EQ=…RICHTEK RT8205LGQW RT8205L EM=DA EM=DB EM=DJ EM=…RICHTEK RT8209BGQW RT8209B AO=BD A0=BJ AO=BK A0=…RICHTEK RT8223B DS=CA DS=CF DS=BJ DS=….RICHTEK RT8223P 20=EL 20=DF 20=FF 20=…RICHTEK RT8239B JC=CF JC=ED JC=IC JC=EART6575BGQW RT6575B (3F=1D 3F=EA 3F=FJ…) QFN-20 DUAL-CHANNELRICHTEK RT8171CGQW RT8171C (3L=1M 3L=2M 3L=…)RICHTEK RT8249AGQW RT8249A (2Q=1E 2Q=1J 2Q=…)RICHTEK RT8175A 3P=2CRICHTEK RT8207PGQW RT8207P DDR 4b=3l
RT8299GQW RT8299ZQW RT8299 56 DDRICHTEK RT8249CGQW RT8249C (2N=2M 2N=2A 2N=…)RICHTEK RT8204AGQW RT8204A (JL=CE JL=BL JL=BM JL=…)0Z= RT8812AGQWRT6575AGQW RT6575A 3G=1D 3G=ED 3G=FK QFN-20RT8243AZQW RT8243A (8A EE,8A EF,8A ECRICHTEK RT8171CGQW RT8171C (3L=1M 3L=2M 3L=…)RT8249AGQW RT8249A (2Q=1E 2Q=1J 2Q=…)RT8815AGQW RT8815A (5U=1J 5U=1K 5U=1D 5U=…)RT6576 6V= 6U= 6T= 6S= DZ

IC TƯƠNG ĐƯƠNG :

SN608090 dùng phổ biến với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B

I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Với I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được.”

isl 6266 = isl 6262

max1902=1901=1631=1632=1633=1634

isl 62883 = isl 628823

rt 8223 = rt 8205

CJ=CB RT8205CGQW.

DT=CA

CL=BJ

CJ=CA

i/o ite 8502e = ite 8502e

ite8512e

ite8512e kxs= ite8512e kxo

ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B

PM6686 = TPS17020

UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)

tps51125= rt8205= rt8223

SN0608098 tương tự ISL6236

Charger ISL88731=BQ24745

max 1999= max8734

1: RT8206B = ISL 6237

2: MAX8734A = RT82032=MAX1999=RT 8203

3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)

4: I/O… KB926QF D3 = KB926QF CO

KB3926QF D3= KB3926QF

RT8205(A) = TPS51125%

Ef=de 41j ——————- rt8207lgqw

cj=cl 40w ——————- tps51125

*CHÚ Ý :

TPS51125A=TPS51125

IC TPS51125A rất có thể thay mang lại ic tps51123=8223A

KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 hãng asus Eee
PC 900KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551PKB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552PKB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061PKB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221PWPCE773 = WPCE775WPC8763LDG = WPC8769LDG Wistron
Biwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYGIT8500E = IT8502E asus K50IJIT8502E = IT8500E asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E = IT8512E hãng asus K50IJIT8512E = IT8500E Acer 6920IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA hãng asus X51R/RLMEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)

i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512eite8512e kxs= ite8512e kxo
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 asus Eee
PC 900 (KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551PKB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552PKB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061PKB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221PWinbond1WPCE773 WPCE775WPC8763LDG WPC8769LDG Wistron
Biwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)nuvo
Ton,NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYGITEIT8500E > IT8502E hãng asus K50IJIT8502E > IT8500E hãng asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E IT8512E asus K50IJIT8512E > IT8500E Acer 6920IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA hãng asus X51R/RLSMSC2MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)Một số IC, IO, tương đương có thể thay nuốm được cho nhau:KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung phổ biến được)IT8500E = IT8502E = IT8512EWPCE775 = WPC773WPC8763 = WPC8769SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)I/O… KB926QF D3 = KB926QF COKB3926QF D3= KB3926QFENEKB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 hãng asus Eee
PC 900KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551PKB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552PKB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061PKB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221PWinbond
WPCE773 WPCE775WPC8763LDG WPC8769LDG Wistron
Biwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)nuvo
Ton
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYGITEIT8500E > IT8502E hãng asus K50IJIT8502E > IT8500E hãng asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E IT8512E hãng asus K50IJIT8512E > IT8500E Acer 6920IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA hãng asus X51R/RLSMSCMEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)RT8205A=TPS51125ISL62366=RT8206AISL6268=APW7318TPS51117=RT8209B ao=ca AO=BM AO=CD AO=CA AO=BG AO=BG AO=CB AO=BL. AO=BG AO=BH 40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,TPS51116=RT8207 ISL6227=APW7108TPS51125=RT8205B=UP6182TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG(20=el,20=df,20=ef…….rt8223p)eq=cg,eq=dm,eq=do,eq=dd=da=dc=dkrt8223m RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BKP2805MF=G5933SN608090=ISL6237=TPS51427=RT8206BISL6237=MAX17020=MAX8778=TPS51427=RT8206BPM6686=TPS17020=isl6236=rt8206a
U1585QQAG(EM=EC)=51123A=RT8223P(EQ=XX)MAX8734A=RT8203MAX1908=MAX8724ISL88731=BQ24745ISL6266=ISL6262ISL62883=ISL62882ALC660=ALC883RT8223=51123(DH=CH)=(DH=CA)=RT8207 CP=DD,CP=CF,DH=EA,CP=AJ(DH=,CP=)W8769=W8763SN608090=ISL6236=51427=RT8206BKB9206QF C0,D2,D3 ARE INTERCHANGEABLEIT8500E=IT8512=IT8502ISL6262=ISL6266ISL62883=ISL628823RT8205(A)=RT8223RT8206B=ISL62373ITE8512EKXS=ITE8512EKXOMAX8734A=RT82032J493(G966-93)RT9018B(DELL VOSTRO 1015) ES=EF ES=CL ES=DD(EF=DE 41J)=RT8207LGQW EF-EF-DE-. EF=CM EF=CG EF=CF EF EF=CM EF=DG EF=DE EF=CG EF=DF(CJ=CL 40W)=TPS51125PM6686=TPS17020UP1585QQAG(MARKED EC EM)=TPS51123A=RT8223P(MARKED EQ=) RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BKRT8205(A0=TPS51125%EF=DE 41J—————RT8207LGQWCJ=CL 40W———— TPS51125TPS51125A=RT8205BGQW=(CK=CD C47)RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,RT8204C H6=CH,H6=CB,H6=CG,H6=BE,H6=CC ETC JOX RT8204BGQW (FR=AH FR=AM FR=RT8205=TPS51125SN10504=SN0608098 RHBRMAX1908=MAX8724ISL6266=ISL6262RT8205=RT8223

2.CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

Thu mua linh phụ kiện vi tính cũ ở tận chỗ tại lưu lại Kiền Tương Dương

 

Chúng tôi chăm đấu giá đấu thầu Thu mua linh kiện vi tính cũ tận nơi giữ Kiền Tương Dương, Thiên Ân thừa nhận Thanh lý linh kiện máy vi tính cũ tận nơi, tận nhà đắt hơn 20% duy nhất khu vực Lưu Kiền Tương Dương.

Công ty máy tính Thiên Ân chuyên Thu mua linh phụ kiện vi tính cũ giá chỉ đỉnh tại địa chỉ Lưu Kiền Tương Dương. Cùng với 10 năm tởm nghiêm hoạt động trong nghành nghề dịch vụ mua buôn bán trao đổi linh kiện máy vi tính cũ, linh kiện máy tính xách tay cũ chúng tôi cam kết Thu mua linh kiện vi tính cũ tại thị trường Lưu Kiền Tương Dương, thanh toán nhanh chóng theo yêu mong của khách hàng.

Dịch vụ thu mua laptop cũ tại lưu lại Kiền Tương Dương chuyên thu mua tất cả các các loại máy và linh phụ kiện như sau:

Thu mua máy vi tính cũ, máy tính xách tay bị hư hỏng tất cả các một số loại Tại giữ Kiền Tương Dương
Thu mua tất cả các nhiều loại máy còn bảo hành và hết bảo hành ở tại lưu lại Kiền Tương Dương giá xuất sắc nhất
Thu mua các loại laptop mới với khoảng giá tối đa tận nơi Lưu Kiền Tương Dương
Mua Surface Pro, Surface Book giá tốt nhất có thể Lưu Kiền Tương Dương
Thu cài đặt máy bị hư màn hình, bị rớt, nhiễm nước, cấp thiết sửa tận chỗ Lưu Kiền Tương Dương
Thu mua máy vi tính Việt Nam, lap nhập khẩu, máy tính xách tay không thể m tại khu vực được mật khẩu giá đối đầu và cạnh tranh nhất lưu giữ Kiền Tương Dương
Thu mua máy vi tính tại tiệm game, trường học, văn phòng doanh nghiệp Nhập khẩu,... Tại lưu Kiền Tương Dương
Thu sở hữu máy vi tính cũ giá cao hơn đối thủ, linh phụ kiện số lượng ít và nhiều
Thu mua toàn bộ các linh phụ kiện như CPU, bàn phím, màn hình, nguồn, chuột, Pin thiết bị tính,... Giá tối đa khu vực tét lấy tại lưu giữ Kiền Tương Dương máy tính xách tay thiên Ân

Thu mua máy xách tay máy tính xách tay cũ lưu Kiền Tương Dương

Dịch vụ thu mua máy tính xách tay cũ tại máy tính thiên ân không chỉ là thanh lý laptop để bàn hơn nữa thu mua máy tính cũ với mức giá cạnh tranh. Quanh vùng Lưu Kiền Tương Dương
Thu mua máy tính các hãng: Asus, Acer, Apple, Dell, Hp, Samsung, Lenovo, Toshiba, Sony, Msi, … giá tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhất hơn 20% tại giữ Kiền Tương Dương
Thu mua máy tính xách tay cũ hàng chính hãng được trưng bày Ủy quyền tại Việt Nam
Thu mua máy vi tính cũ bị hỏng hỏng: đổ vỡ màn hình, bị dán nước, rơi rớt, sạc hư, … tại lưu lại Kiền Tương Dương
Thu mua máy tính xách tay cũ sản phẩm xách tay, laptop nhập khẩu US với giá bán đắt hơn 20%, không hạn chế số lượng. Tại lưu giữ Kiền Tương Dươngnhững Công ty gia công văn phòng, trung chổ chính giữa tin học đề xuất bán con số 5máy, 10 máy, 200 máy công ty chúng tôi đều nhận mua tất cả

*

 

 

Xem tại atlantis.edu.vn/bang-gia-mua - hotline: 0981070878

 

 

Thu mua linh phụ kiện vi tính cũ tại lưu lại Kiền Tương Dương

Chúng tôi là cửa hàng Tốt nhất Thu mua linh phụ kiện vi tính cũ giá đỉnh, siêng thanh lý laptop để bàn, máy tính cũ, PC thu cài máy tính đồng bộ của mọi hãng sản xuất máy tính trên thế giới. Như nhật bản, mỹ, anh, Trung quốc, …

Mua main 945, G31, P31, G41, H55, H61, H81, …các hãng Gigabyte, Asus, Foxcom, Msi, Intel, Bios star… còn bảo hành hoặc đã mất bảo hành.

Thu cài LCD, LED 17″/ 18,5″/ 19″/ 20″/ 22″,27’’,32’’, … các hãng Samsung, Asus, Aoc, Dell, Acer, HP, LG, … thu mua cả màn hình bị sọc kẻ dưa, chấm đen, xước màn, trầy vỏ…

Thu mua CPU máy tính các cái từ đời cũ mang đến đời bắt đầu CPU E-Series, G-Series, vi xử lý core i3, chip core i5, bộ vi xử lý core i7, Xeon

Thu thiết lập máy in, UPS bộ lưu điện, sản phẩm chiếu, laptop, macbook, i
Mac thu mua cả ve chai văn phòng công sở trọn gói giá giỏi nhất

THU cài đặt MÁY TÍNH CŨ ĐỒNG BỘ tại giữ Kiền Tương Dương

Nhận thu sở hữu may tính cũ đồng nhất các thùng vật dụng tất những các hãng trên thị trường, thanh lý thứ vi tính các dòng Pentium, bộ vi xử lý core i5, … Thu mua máy tính xách tay cũ chạy CPU AMD.

Đặt biệt thu cài đặt thùng lắp thêm gaming, cỗ máy PC siêng game giá cao nhất ở tận nơi Lưu Kiền Tương Dương, Thu mua tận nơi nhanh chóng.

THU thiết lập LINH KIỆN MÁY TÍNH CŨ lưu giữ Kiền Tương Dương

Máy Tính Thiên Ân thu tải thùng sản phẩm công nghệ PC, màn hình laptop lcd với các linh phụ kiện như Mainboard, Ram, CPU, card VGA, Nguồn, …Với giá cao hơn đối thủ tùy trực thuộc vào cấu hình, unique Tuyệt vời và tình trạng mặt ngoài. Mặc dù là dòng máy new hay cũ, dù thuộc hãng béo hay ít rất được quan tâm đều sẽ tiến hành thu mua.

Xem thêm: Bê Tông Cốt Thép Có Khả Năng Chống Lại Sự Tác Động Của Bão, Bê Tông Cốt Thép Là Gì

THU thiết lập MÁY TÍNH PHÒNG NET, VĂN PHÒNG tại lưu lại Kiền Tương Dương

Ngoài thu mua máy tính xách tay cũ ra chúng tôi còn có thương mại & dịch vụ Tận nơi Thu download phòng net giá tối đa khu vực tận nơi Lưu Kiền Tương Dương với toàn quốc. Mua laptop của những cơ quan và cá nhân gia đình, chống máy doanh nghiệp Phân phối, chống Games, Net, sản phẩm tồn kho CTY giá chỉ cạnh tranh. Thu mua laptop cũ và cả linh kiện và phụ kiện các loại cũ lỗi không cần sử dụng nữa.

ĐỊA ĐIỂM THU cài MÁY TÍNH CŨ UY TÍN TẠI lưu Kiền Tương Dương

Hãy nghĩ ngay đến công ty Uy tín máy tính Thiên Ân của cửa hàng chúng tôi là địa điểm thu mua máy vi tính cũ, địa chỉ Thu mua linh kiện vi tính cũ, chỗ thu mua máy tính cũ quanh vùng Lưu Kiền Tương Dương.

Đơn vị máy vi tính Thiên Ân đã 10 năm chuyển động trong nghành mua bán laptop nên shop chúng tôi nắm vững vàng được chi phí những chiếc máy vi tính trên thị trường luôn báo giá bao gồm xác, thu mua luôn tối đa nên các bạn có thể yên trọng điểm bán chiếc máy vi tính của bản thân mình cho Thiên Ân shop chúng tôi với giá luôn luôn là cao nhất.

THU download MÁY TÍNH TẬN NƠI lưu giữ Kiền Tương Dương

Chúng tôi siêng cung Dịch vụ chuyên nghiệp hóa thu mua laptop cũ tận nơi trên tổng thể khu vực tại địa chỉ cửa hàng Lưu Kiền Tương Dương với không ít chi nhánh tại tất cả các quận thị trấn trong nội thành dù chúng ta ở tại ở chỗ nào thì cửa hàng chúng tôi vẫn hỗ trợ được thương mại & dịch vụ Trọn gói mang đến tận nơi, tận nơi của bạn.

Chuyên thanh lý, thu mua máy tính xách tay dịch vụ tận nhà cầm đồ, cơ quan, doanh nghiệp lâu năm, xí nghiệp, doanh nghiệp, tiệm nét, ngôi trường học…Không tinh giảm số lượng.

Thu mua linh kiện vi tính cũ văn chống trọn gói lưu Kiền Tương Dương

Thanh lý đa dạng không ngại thông số kỹ thuật CPU đời tốt Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Celeron, Duo Core, core 2 Duo, hoặc những dòng CPU AMD.

Máy Tính Thiên Ân cửa hàng chúng tôi nhận thanh lý chống net cấu hình cao từ H61, H81, H110, B150, B250, H310, B360…Chip Pentium Gold G3250, G3260, chip core i3, vi xử lý core i5, vi xử lý core i7, bộ vi xử lý core i9.

Thanh lý các phòng cyber game, icafe bao gồm card màn hình: Radeon Vega 56, Ge
Force GT 730 – GT 1030, GTX 1050 – 1060, Radeon RX 550 – RX 570 – RX 580, Ge
Force GTX 1650 – GTX 1660/Ti, Radeon 5700 XT, RTX 2070 – RTX 2060/Super – RTX 2080 Ti/Super.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x