Các chủ đề thuyết trình tiếng anh, chủ đề thuyết trình tiếng anh thú vị 2023

Bạn sắp có bài thuyết trình tiếng Anh tại công ty nhưng không biết nên truyền tải thế nào cho lưu loát, chuyên nghiệp? Bạn muốn mọi người tập trung lắng nghe và tán dương những gì bạn nói? Bạn sẽ làm được điều đó nếu bạn nắm lòng 70 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh như chuyên gia dưới đây của TOPICA Native.

Bạn đang xem: Các chủ đề thuyết trình tiếng anh

1. Hướng dẫn thuyết trình bằng tiếng Anh

Theo nguyên tắc chung trong giao tiếp, kể cả tiếng Anh giao tiếp sự lặp lại là có giá trị. Trong các bài thuyết trình, có một quy tắc vàng về sự lặp lại:

Nói những gì bạn sẽ nói
Nói điều đó ra
Sau đó nói lại những gì bạn vừa nói

Vậy thuyết trình tiếng Anh là gì? Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh sẽ như thế nào? Cùng TOPICA tìm hiểu nhé! Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh thường bao gồm 3 phần: Phần giới thiệu, phần nội dung chính và phần kết thúc.

1.1. Phần giới thiệu

“All good presentations start with a strong introduction” – bài thuyết trình tốt có phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh gây ấn tượng với người nghe. Bạn có thể tham khảo một số cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và ấn tượng dưới đây.

a) Giới thiệu bản thân Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/quý vị và các bạn) Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Marc Hayward. Rất vui được gặp tất cả các bạn) It’s a pleasure to welcome the President there. (Thật vinh hạnh được chào đón vị chủ tịch ở đây) On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt công ty Bee. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mike)I’m … , from /. (Tôi là…, đến từ…)Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là…, là thành viên của nhóm 1.)b) Giới thiệu chủ đề thuyết trình I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…) I’m going to talk about… (Tôi sẽ nói về…) The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)Today I am here to present to you about ….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)I would like to present to you ….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)As you all know, today I am going to talk to you about ….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

TOPICA Native
X – Học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


c) Giới thiệu sơ lược bố cục bài thuyết trình My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần) I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần) In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…) Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…) I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)Next,… (tiếp theo) and finally…(cuối cùng)d) Giới thiệu cách đặt câu hỏi Please interrupt if you have any questions. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi) If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi) After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi) I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc)

Ví dụ về phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh:

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

1.2. Phần nội dung chính

Kết thúc phần giới thiệu, bạn sẽ chuyển qua phần quan trọng nhất là phần nội dung chính. Hãy tham khảo các mẫu câu dưới đây để thể hiện bài thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp như chuyên gia nhé!


*

Lựa chọn mẫu câu chính xác giúp bạn thuyết trình bằng tiếng Anh tốt hơn


a) Liên kết các phần riêng lẻ, cách chuyển ý trong bài thuyết trình tiếng Anh Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…) So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…) To begin with… (Hãy bắt đầu với…) Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…) This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…) That completes/concludes… (Đó là kết thúc/ kết luận về…) That’s all I want to say (Đó là những gì tôi muốn nói) Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…) So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…) Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về…) Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo) I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)b) Thu hút sự tập trung của người nghe I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…) You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…) Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn xem xét…) Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn) Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…) Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn) You may want to write this next part down. (Bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo) If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…) If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…)c) Yêu cầu người nghe This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…) Take a look at this…(Hãy xem cái này…) If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy…) This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh họa các số liệu về…) This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn về…)

1.3. Phần kết thúc

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình một cách thật ấn tượng và rõ ràng. Phần kết thúc thường bao gồm: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời đặt câu hỏi, thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

a) Kết luận, tóm tắt Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi) That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…) To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận) I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính) I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính) Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày hôm nay)b) Cảm ơn I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.) Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn) Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)c) Mời đặt câu hỏi, thảo luận Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận) So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn) And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)

TOPICA Native
X – Học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


2. Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị

Chọn chủ đề là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị. Điều cần thiết là phải có một chủ đề phù hợp nhất với bạn và mang lại sự hứng thú đối với người nghe. Bởi khi bạn có chủ đề thuyết trình tốt kết hợp với cách thuyết trình tiếng Anh thú vị thì bài thuyết trình của bạn sẽ hoàn hảo hơn đấy.

Chọn một chủ đề mà bạn biết. Trình bày một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn không hề dễ dàng, vì vậy đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn đó. Chủ đề của bạn phải là thứ bạn đam mê và sẽ không gây khó khăn cho bạn để truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có cách thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút sự quan tâm của khán giả hơn.Chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh: Chủ đề nên phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đó là một bài thuyết trình học thuật, thì nó phải mang tính giáo dục. Tránh các chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với kịch bản và đối tượng.Chọn một chủ đề phù hợp với khán giả: Tương tác với khán giả của bạn bằng cách chọn một chủ đề được nhiều người biết đến và thu hút sự tò mò của họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra nhân khẩu học của khán giả. Nếu bạn định thuyết trình trong một lớp học, thì rất có thể bạn sẽ có khán giả chủ yếu là sinh viên đại học và giáo sư của bạn. Tìm điều gì đó mà giáo sư của bạn và các bạn cùng lớp của bạn nói chung sẽ thích nghe về và lấy cảm hứng từ điều đó. Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Nếu bạn có ý định thuyết phục và giải trí, thì hãy chọn một chủ đề có thể thực hiện được mục đích đó. Hãy để bài thuyết trình của mình để lại những suy nghĩ đọng lại trong lòng khán giả và nếu làm được vậy thì bài thuyết trình của bạn đã hoàn thành công việc của nó.

3. Video rèn luyện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

Các bạn có thể tham khảo một số video dưới đây để cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh theo chủ đề của mình nhé!

Nói về vấn đề môi trường bằng tiếng Anh

Nói về việc du lịch một mình bằng tiếng Anh

4. Các bài thuyết trình bằng tiếng Anh mẫu

Để giúp các bạn có được bài bài thuyết trình hoàn hảo cũng như ứng dụng linh hoạt các câu thuyết trình bằng tiếng Anh ở trên. TOPICA sẽ giới thiệu đến bạn 3 mẫu thuyết trình tiếng Anh mà các bạn có thể tham khảo.

Topic 1: Family

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Topic 2: Success

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc.

This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you.

Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams.

But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’

But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love.

Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business.

Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences.

Xem thêm: Cách đệm piano điệu slow rock piano, tự học piano

Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path.

We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field.

So stay focused and follow your journey towards success. Thank You!

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”.

Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness.

Giới thiệu một số bài thuyết trình mẫu bằng Tiếng Anh theo chủ đề cho các bạn tham khảo


Topic 1: FamilyHello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family.My family includes my mother, father and my little sister.Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

*

Bài dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi.Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái của tôi.


Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như cái mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình của chúng tôi!

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả chúng ta và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé người trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.

Topic 2: SuccessBài thuyết trình mẫu bằng tiếng Anh về sự thành công dành cho sinh viên năm cuốiRespected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you. Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams. But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’ But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love. Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business. Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences. Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path. We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field. So stay focused and follow your journey towards success.Thank You!

Bài dịch:Kính thưa ngài Hiệu trưởng, các giáo sư kính yêu và các bạn học sinh thân mến!Giống như mọi năm, chúng tôi đã tập họp lại đây một lần nữa để dự buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta có rất nhiều hoạt động vui vẻ bao gồm cả ăn uống, khiêu vũ, tụ tập, v.v. Ngày này càng trở nên quan trọng hơn với chúng ta vì đây là năm cuối của những sinh viên năm cuối.

Tôi đã được trao cơ hội để tổ chức chương trình năm nay và tôi rất mong muốn gửi tới tất cả mọi người vì đây có lẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nhiều bạn. Về tình cảm, tôi muốn dùng điều này để chia sẻ một số bí mật của thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công của bạn là hoàn thành tốt bài tập đúng hạn, tham dự các bài giảng, không bao giờ bỏ học, duy trì việc đi học cần thiết, tham dự kỳ thi học kỳ và tất nhiên thực hiện công bằng trong kỳ thi. Nhưng cuộc sống trong thực tế là một biển cả mênh mông hơn; thực ra đó là một đại dương, mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đập vào bạn như một viên gạch; nhưng đừng thất vọng. Hãy luôn tin rằng những người không từ bỏ mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn xác định thành công, nhiều bạn có thể nói về ‘tên tuổi, sự nổi tiếng, sự công nhận, có nhà lầu, xe hơi, số dư ngân hàng khủng, …’ Nhưng tôi sẽ nói rằng, việc trình bày về sự thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Điều quan trọng là bạn theo đuổi đam mê và tình yêu của mình. Đừng theo đuổi ước mơ của người khác; thay vì theo đuổi mục tiêu và ước mơ của chính bạn. Vì bạn không phải là người khác; bạn có danh tính và năng lực của mình và làm việc để đạt được thành công thực sự.

Tôi hiểu rằng nhiều bạn thậm chí không phải quyết định về mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm nữa, một số có thể gia nhập vào thế giới doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia kinh doanh cùng gia đình. Mỗi lựa chọn sẽ đem lại triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ phải tập trung vào các hoạt động của mình và không được tưởng tượng kết quả. Đừng chán nản, nếu ban đầu bạn thất bại, hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng cuối cùng thì những sai lầm mang đến cho bạn các bài học quý giá và cũng giúp bạn chọn đúng con đường. Chúng ta đã nghe về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình, chẳng hạn như ‘câu chuyện về kiến cố gắng leo lên núi’ hoặc ‘chậm và chắc chiến thắng cuộc đua’ và nhiều hơn thế nữa. Lý tưởng của tất cả những câu chuyện này nhìn chung đều về việc bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và không có vấn đề gì nếu bạn đang chậm nhưng nếu bạn ổn định, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải tiếp tục cố gắng ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của đất nước chúng ta; bạn cũng phải cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ tiếp theo có thể tiếp bước bước chân của bạn. Hôm nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn quan tâm. Bạn có khả năng giới thiệu những thay đổi và mang lại cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, hãy tập trung và theo dõi hành trình của bạn hướng tới thành công.Cảm ơn bạn!

*
atlantis.edu.vn EPT: Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)Respected Managers and Dear Colleagues!As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”. Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness. However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere. In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing. Situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which help them to survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated. It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment. It’s good that more and more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth has become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction. In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say.Thank You!

Bài dịch:Thưa ngài quản lý và các bạn đồng nghiệp thân mến!

Khi mối đe dọa ngày càng tăng của suy thoái đang dần rõ rệt trên đầu của chúng ta, nó đã trở thành cần thiết để nói về nó, ít nhất là giữa tình cảm anh em chúng ta. Chúng ta đều biết rằng các đồng nghiệp của chúng ta đang bị sa thải do sự thiếu công việc và tình trạng tài chính suy yếu của tổ chức chúng ta. Đó là khoảng thời gian cần được xử lý với sự kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng ta không bao giờ biết rằng một ngày trong khi đi qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng ta có thể được người quản lý nói, “Rất tiếc, nhưng đây là ngày cuối cùng của anh trong văn phòng ngày hôm nay”. Bây giờ tất cả các bạn phải đã bắt đầu tính toán những gì bạn sẽ làm sau đó, bạn sẽ làm thế nào để kiếm tiền và nuôi sống gia đình bạn. Vì vậy, hãy đối mặt với tình huống này với sự khéo léo và thông minh. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc thảo luận, hãy cho phép tôi đưa ra một bài diễn văn ngắn về thất nghiệp để bạn có một cái nhìn sâu sắc về những điều này và sau đó có thể đánh giá hoàn cảnh của riêng bạn với tình hình của chung. Tin tôi đi; nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều sự khích lệ để dũng cảm đối phó với tình hình một cách rõ ràng.

Có chủ yếu là ba hình thức thất nghiệp – tầng lớp lao động, những người mù chữ, những người có trình độ học vấn mà không có năng lực và cuối cùng là những người có năng lực, chẳng hạn như kỹ sư. Hãy để chúng ta tìm hiểu về từng dạng một nhé.

Với lớp lao động, tình hình như vậy mà họ phải liên tục tìm kiếm cơ hội việc làm khi họ vẫn kiếm được tiền lương cơ bản hàng ngày; do đó họ tự tụ tập ở một nơi cụ thể để có thể kiếm được việc làm thường xuyên. Trong tình huống bấp bênh này, thỉnh thoảng họ có thể tìm được việc làm và đôi khi không. Nhưng họ đã quen tồn tại với nhau trong tình trạng thứ hai mặc dù đôi khi cũng gây bực mình cho họ khi họ không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thực phẩm và quần áo. Tình hình khá giống với người lao động thành phố khi họ kiếm được việc làm thời vụ ở một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, giúp họ sống sót.

Khi dân số của người được đào tạo đang phát triển từng ngày, chính phủ không thể tiếp nhận họ tại nơi công sở. Thanh niên có học thức không hài lòng với tiền lương không phù hợp với năng lực mà họ vẫn nhận và mối đe dọa của thất nghiệp khiến họ càng thất vọng hơn. Khá không may khi họ làm quanh co thêm những con đường tăm tối. Bởi họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc chuyên môn nào, họ chỉ nhận tìm kiếm các công việc giấy tờ, thứ không đủ để đáp ứng số lượng ngày càng tăng của người qua đào tạo.

Sau đó, những người có trình độ năng lực kỹ thuật thậm chí còn thất vọng hơn vì họ không thể tìm được một công việc tốt ngang bằng với trình độ học vấn của họ. Vì số lượng người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng lên từng ngày, do đó họ bị vướng trong cái bẫy thất nghiệp. Thật tốt khi ngày càng có nhiều người đang tự học và cũng sẽ đạt được trình độ học vấn cao hơn; nhưng thật đáng buồn khi chính phủ đang chứng minh vô hiệu trong cung cấp các cơ hội việc làm tốt cho họ. Do đó, sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ của chúng ta đã trở nên hiển nhiên trong những ngày này.

Nhưng thay vì tăng sự thất vọng của chúng ta, chúng ta nên nghĩ đến việc chống lại tình trạng này, có thể thông qua việc tạo ra các cơ hội tự tạo việc làm và chuyển hóa năng lượng của chúng ta theo hướng đó. Theo cách này, vấn đề nghiêm trọng của thất nghiệp có thể được giải quyết ở mức độ lớn. Đó là tất cả những gì tôi phải nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.