PHẦN MỀM DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC, DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI DỊCH VỤ DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC TẠI ERAUY TÍN – CHUẨN XÁC – CHẤT LƯỢNG CAO

Bạn đang cần dịch tiếng Anh chuyên ngành chất hóa học để:

— Làm bài xích tiểu luận tốt nghiệp chăm ngành technology hóa sinh;

— nghiên cứu và phân tích thêm tự tài liệu quốc tế để ship hàng cho việc học tập, công tác;

— cải tiến và phát triển ứng dụng vào cuộc sống trên các lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp.

Bạn đang xem: Dịch tiếng anh chuyên ngành hóa học

Hóa học là một ngành cực nhọc và đòi hỏi độ chuẩn xác cao vì vậy cần lựa chọn một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và đáng tin tưởng để thực hiện dịch tài liệu siêng ngành này.

Dịch tài liệu siêng ngành chất hóa học Anh Việt

Dịch tài liệu siêng ngành chất hóa học Việt Anh

Nội hỗn hợp tiếng Anh chăm ngành hóa học đa dạng 

Hóa học nghiên cứu và phân tích về tính chất của các nguyên tố cùng hợp chất, cho nên vì thế nó liên quan đến không hề ít lĩnh vực: vật lý ( Vd: sản xuất chất vô cùng dẫn mới); hóa sinh ( nghiên cứu và phân tích quá trình sự sống biến đổi chất); y học ( tìm kiếm kiếm thuốc trị căn bệnh mới, sản xuất dược phẩm); cơ khí ( chế tạo vật liệu nhẹ làm cho máy bay); kỹ thuật ( vật liệu xây dựng, chất chào bán dẫn,..); công nghiệp hóa học ( sản xuất axit, phân bón, nhiên liệu, chất chất bôi trơn cho công nghiệp oto,…)


*

Dịch giờ đồng hồ Anh siêng ngành hóa học chuẩn chỉnh xác


Lý do hãy chọn dịch vụ dịch thuật tiếng Anh chăm ngành chất hóa học tại ERA

— Là tổ chức dịch thuật có khá nhiều năm gớm nghiệm thao tác cùng phần đông công ty technology hóa học ( xem thêm các dự án công trình đã trả thành TẠI ĐÂY );

— Tích hòa hợp kho từ vựng siêng ngành hóa học, sinh học phong phú từ các dự án vẫn thực hiện;

— Đội ngũ dịch giả có thâm niên dịch thuật nhiều năm trong nghề

— support viên thân thiết 24/7, đáp án mọi thắc mắc về quá trình dịch, giá dịch, thời hạn dịch;

— cam kết deadline giao phiên bản dịch trước hoặc đúng với thỏa thuận trước đó;

— hỗ trợ edit bạn dạng dịch cấp tốc theo yêu thương cầu;

— cam đoan bảo mật thông tin tuyệt vời và hoàn hảo nhất bằng hệ thống bảo mật trung tâm

ERA sẽ đưa về cho quý khách những bạn dạng dịch chuẩn chỉnh xác, quality quốc tế, ngôn từ trôi chảy dễ hiểu với thời gian vô cùng nhanh chóng và giá dịch thuật phù hợp túi tiền.

Quý cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu dịch thuật tài liệu hóa học hãy liên hệ ngay với ERA hoặc gửi mail tài liệu buộc phải dịch để nhận được support và báo giá tốt nhất.

https://dichthuatera.com/quy-trinh/bao-gia-bien-dich-phien-dich/

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành chất hóa học là câu chữ nền tảng quan trọng mà bạn học lĩnh vực hóa học đề xuất nắm được để có thể nghiên cứu, update kiến thức trường đoản cú tài liệu cũng tương tự những bứt phá trong ngành này nghỉ ngơi khắp nơi trên thế giới. Bài viết này sẽ giới thiệu trọn cỗ từ vựng tiếng Anh siêng ngành chất hóa học thường gặp nhất.
*

Key Takeaways

Ngành chất hóa học được tạo thành 5 nhánh chính: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Biochemistry, cùng Analytical Chemistry.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Tẩy Băng Dính 2 Mặt Trên Tường Với Nguyên Liệu Có

Từ vựng chủ đề tiếng Anh chuyên ngành hóa học share về những hóa chất cơ bản, rất nhiều phản ứng chất hóa học và những thuật ngữ thông dụng.

Bài viết cung cấp thêm thông tin về tài liệu học tập như nguồn sách, nguồn trang web và những ứng dụng cho việc tra cứu với học tập.

Ngành chất hóa học tiếng Anh là gì?

Ngành hóa học tiếng Anh thương hiệu tiếng Anh là chemistry, một ngành khoa học liên quan đến việc khẳng định các cấu trúc vật chất, khám phá thuộc tính của chúng và cách các chất tương tác, kết hợp với nhau tạo ra thành hóa học mới.

Ngành hóa học rất có thể được chia thành 5 nghành chính, bao gồm:

Organic Chemistry: Hóa hữu cơ

Inorganic Chemistry: Hóa vô cơ

Physical Chemistry: Hóa lý

Biochemistry: Hóa sinh

Analytical Chemistry: Hóa phân tích

Từ vựng giờ Anh chăm ngành hóa học

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

absolute temperature

ˈæbsəluːt ˈtɛmprɪʧə

nhiệt độ hay đối

absolute zero

ˈæbsəluːt ˈzɪərəʊ

nhiệt độ ko (0) tuyệt đối

accuracy

ˈækjʊrəsi

sự bao gồm xác

acid

ˈæsɪd

axit

base

beɪs

bazơ

alkaline

ˈælkəlaɪn

kiềm

amphoteric

ˌæmfəˈterɪk

lưỡng tính

precipitate

prɪˈsɪp.ə.teɪt

chất kết tủa

acid dissociation constant

ˈæsɪd dɪˌsəʊsɪˈeɪʃən ˈkɒnstənt

hằng số phân ly axit

activated complex

ˈæktɪveɪtɪd ˈkɒmplɛks

phức hợp hoạt hóa

activation energy

ˌæktɪˈveɪʃ(ə)n ˈɛnəʤi

năng lượng hoạt hóa

activity series

ækˈtɪvɪti ˈsɪəriːz

chuỗi hoạt động

actual yield

ˈækʧʊəl jiːld

thu nhập thực tế

addition reaction

əˈdɪʃ(ə)n ri(ː)ˈækʃən

phản ứng cộng

absorption

ædˈsɔːpʃ(ə)n

hấp phụ

alcohol

ˈælkəhɒl

cồn

bond energy

bɒnd ˈɛnəʤi

năng lượng liên kết

binary compound

ˈbaɪnəri ˈkɒmpaʊnd

hợp hóa học nhị phân

calorimetry

ˌka-lə-ˈri-mə-tər

nhiệt lượng

catalyst

ˈkætəlɪst

chất xúc tác

anode

ˈæn.oʊd

cực dương

cathode

ˈkæθəʊd

cực âm

chain reaction

ʧeɪn ri(ː)ˈækʃən

phản ứng dây chuyền

chemical equation

ˈkɛmɪkəl ɪˈkweɪʃən

phương trình hóa học

circuit

ˈsɜːkɪt

mạch

common ion effect

ˈkɒmən ˈaɪən ɪˈfɛkt

hiệu ứng ion

conductance

kənˈdʌktəns

độ dẫn

condensation

ˌkɒndɛnˈseɪʃən

sự dừng tụ

covalent bond

kəʊˈveɪlənt bɒnd

liên kết cùng hóa trị

crystal lattice

ˈkrɪstl ˈlætɪs

mạng tinh thể

denature

diːˈneɪʧə

biến tinh, sự thay đổi tính, sự thay đổi chất

diffusion

dɪˈfjuːʒən

khuếch tán

electrolysis

ɪlɛkˈtrɒlɪsɪs

điện phân

enantiomer

i-ˈnan-tē-ə-mər

chất đối quang, đồng phân quang học

energy level

ˈɛnəʤi ˈlɛvl

mức năng lượng

functional group

ˈfʌŋkʃənl gruːp

nhóm chức năng

geometrical isomer

ʤɪəˈmɛtrɪkəl isomer

đồng phân hình học

ground state

graʊnd steɪt

trạng thái cơ bản

inhibitor

ɪnˈhɪbɪtə

chất ức chế

molar volume

ˈməʊlə ˈvɒljʊm

khối lượng mol

neutralization reaction

ˌnjuːtrəlaɪˈzeɪʃən ri(ː)ˈækʃən

phản ứng trung hòa

organic compound

ɔːˈgænɪk ˈkɒmpaʊnd

hợp chất hữu cơ

pressure

ˈprɛʃə

sức ép

product

ˈprɒdʌkt

sản phẩm

quantum theory

ˈkwɒntəm ˈθɪəri

lý thuyết lượng tử

radioactive

ˌreɪdɪəʊˈæktɪv

phóng xạ

redox reaction

redox ri(ː)ˈækʃən

phản ứng lão hóa - khử

reversible reaction

rɪˈvɜːsəbl ri(ː)ˈækʃən

Phản ứng thuận nghịch

salt

sɒlt

muối

saturated

ˈsæʧəreɪtɪd

bão hòa

Second law of thermodynamics

ˈsɛkənd lɔː əv ˌθɜːməʊdaɪˈnæmɪks

định giải pháp II nhiệt đụng lực học

semiconductor

ˌsɛmɪkənˈdʌktə

chất chào bán dẫn

shielding effect

ˈʃiːldɪŋ ɪˈfɛkt

hiệu ứng bít chắn

significant figure

sɪgˈnɪfɪkənt ˈfɪgə

con số đáng kể

solubility

ˌsɒljʊˈbɪlɪti

độ hòa tan

solvent

ˈsɒlvənt

dung môi

standard temperature và pressure

ˈstændəd ˈtɛmprɪʧər ənd ˈprɛʃə

nhiệt độ với áp suất tiêu chuẩn

stoichiometry

ˌstɔɪ.kiˈɑː.mə.tri

Phép tỷ lượng

strong nuclear force

strɒŋ ˈnjuːklɪə fɔːs

lực hạt nhân mạnh

surface tension

ˈsɜːfɪs ˈtɛnʃən

sức căng bề mặt

synthesis

ˈsɪnθɪsɪs

sự tổng hợp

temperature

ˈtɛmprɪʧə

nhiệt độ

thermodynamics

ˌθɜːməʊdaɪˈnæmɪks

nhiệt đụng lực học

unit cell

ˈjuːnɪt sɛl

ô đối chọi vị

vaporization

ˌveɪpəraɪˈzeɪʃən

sự hóa hơi, bốc hơi

enzyme

ˈɛnzaɪm

Enzym, men, chất xúc tác

substrate

ˈsʌbstreɪt

cơ chất

isomer

ˈaɪ.soʊ.mɚ

đồng phân

reaction

ri(ː)ˈækʃən

phản ứng

balance

ˈbæləns

sự cân bằng

formula

ˈfɔːmjʊlə

công thức

molecule

ˈmɒlɪkjuːl

phân tử

atom

ˈætəm

nguyên tử

molarity

moʊˈlær·ɪ·t̬i

nồng độ phân tử

proton

ˈprəʊtɒn

proton

neutron

ˈnjuːtrɒn

nơtron

electron

ɪˈlɛktrɒn

điện tử

quark

kwɔːk

hạt quark

orbital

ˈɔːbɪtl

quỹ đạo

litmus

ˈlɪtməs

quỳ tím

chelate

ˈkiː.leɪt

Phức chất

ligand

ˈlɪɡ.ənd

phối tử

beta particle

ˈbiːtə ˈpɑːtɪkl

hạt beta

binding energy

ˈbaɪndɪŋ ˈɛnəʤi

Năng lượng liên kết

chemical property

ˈkɛmɪkəl ˈprɒpəti

Tính chất hóa học

covalent bond

kəʊˈveɪlənt bɒnd

liên kết cùng hóa trị

dissociation

dɪˌsəʊsɪˈeɪʃən

phân ly

effusion

ɪˈfjuːʒən

tràn ra

electrolysis

ɪlɛkˈtrɒlɪsɪs

điện phân

endpoint

ˈɛndˌpɔɪnt

Phép đo điểm cuối

entropy

ˈɛntrəpi

Sự hỗn loạn

equilibrium

ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm

Cân bởi hóa học

equivalence point

ɪˈkwɪvələns pɔɪnt

điểm tương đương

excess reagent

ɪkˈsɛs ri(ː)ˈeɪʤənt

chất làm phản ứng dư

excited state

ɪkˈsaɪtɪd steɪt

Trạng thái kích thích

family

ˈfæmɪli

nhóm nguyên tố

kinetic energy

kaɪˈnɛtɪk ˈɛnəʤi

động năng

mass

mæs

khối lượng

oxidation number

ˌɒksɪˈdeɪʃən ˈnʌmbə

Số ôxy hóa

nucleon

ˈnuː.kli.ɑːn

hạt nhân nguyên tử

pressure

ˈprɛʃə

sức ép

volatile

ˈvɒlətaɪl

bay hơi

the periodic table

ðə ˌpɪərɪˈɒdɪk ˈteɪbl

bảng tuần hoàn

turbidity

tɜːˈbɪdɪti

độ đục

carbon chain

ˈkɑːbən ʧeɪn

chuỗi carbon

chemist

ˈkɛmɪst

nhà hóa học

nonchemical

ˌnɑːnˈkem.ɪ.kəl

phi hóa học

hydrogenated

haɪˈdrɑː.dʒə.neɪ.t̬ɪd

hydro hóa

*

Thuật ngữ và viết tắt trong tiếng Anh chuyên ngành hóa học

Từ vựng (Vocabulary)

Viết đầy đủ

Nghĩa (Meaning)

p
H

potential of hydrogen

Độ p
H

AAS

(Atomic Absorption Spectroscopy)

quang phổ dung nạp nguyên tử

AT NO

(Atomic Number)

số nguyên tử

BP

(Boiling Point)

điểm sôi

CBR

(Chemical, Biological, Radiological)

hóa chất, sinh học, phóng xạ

CSAC

(Chemical Safety Analysis và Control)

phân tích & kiểm soát an ninh hóa chất

CSTR

(Continuously Stirred Tank Reactor)

lò phản ứng vào bể khuấy liên tục

CVCS

(Chemical Volume Control System)

hệ thống kiểm soát và điều hành thể tích

CWA

(Chemical Warfare Agent)

tác nhân cuộc chiến tranh hóa học

DLS

(Dynamic Light Scattering)

phân tán ánh sáng động

DM

(Dry Matter)

vật hóa học khô

DM

(Dipole Moment)

mô men lưỡng cực

DOC

(Dissolved Organic Compounds)

hợp chất hữu cơ hòa tan

DRR

(Double Replacement Reaction)

trạng thái lượng tử tách rạc

EEC

(Equilibrium Equivalent Concentration)

nồng độ tương tự cân bằng

EER

(Equilibrium Exchange Rate)

tỷ lệ trao đổi cân bằng

EM

(Electro
Magnetic)

điện từ

EM

(Elevated Moisture)

độ độ ẩm tăng cao

FC

(Fragment Crystallization)

kết tinh mảnh

FE

(Free Energy)

năng lượng từ bỏ do

FIPS

(Fast Imaging Plasma Spectrometer)

máy quang phổ plasma hình ảnh nhanh

*

Những nguồn học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành hóa học

Các đầu sách học tiếng Anh chăm ngành hóa học

Ngoài sách giáo trình học tập tiếng Anh chuyên ngành tại những trường huấn luyện và đào tạo ngành hóa học, tín đồ học giờ đồng hồ Anh muốn bổ sung cập nhật vốn trường đoản cú ngành hóa học có thể tham khảo một vài đầu sách học tập tiếng Anh siêng ngành hóa học sau đây:

International Baccalaureate Chemistry Vocabulary Workbook: Learn the key words of the IB Chemistry Test

Oxford Dictionary of Chemistry

Basic English for Chemistry

The Vocabulary Of Organic Chemistry

Các vận dụng học tiếng Anh chăm ngành hóa học

Một số áp dụng giúp người học giờ đồng hồ Anh ngành hóa trong quá trình học gồm:

Equate Formula Solver

Periodic Table

Unreal Chemist

Các trang web học giờ đồng hồ Anh chăm ngành hóa học

Ngoài ra, bạn học tiếng Anh tất cả thể update kiến thức cũng giống như nâng cấp cho vốn từ bỏ vựng trong lĩnh vực hóa học bằng phương pháp theo dõi những trang web cung ứng kiến thức chuyên ngành hóa học bởi tiếng Anh dưới đây:

Mẫu câu tiếp xúc tiếng Anh áp dụng từ vựng chuyên ngành hóa học

This reaction isn’t working. I"m supposed lớn get nitrogen gas, but I don"t seem lớn be getting anything except air. (Phản ứng này không hoạt động. Đáng lẽ nó buộc phải ra khí nitơ, nhưng mà nó dường như chẳng đã tạo ra gì khác bên cạnh không khí.)

A reaction takes place and nitrogen gas is produced. (Một bội nghịch ứng xảy ra và khí nitơ được tạo nên ra.)

I put some sulfuric acid into this kiểm tra tube here. & then I địa chỉ a piece of iron metal to it. (Tôi cho thêm một ít axit sunfuric vào ống thử này đây. Và tiếp nối tôi thêm 1 miếng sắt kẽm kim loại sắt vào nó.)

It should come out of the glass tubing and go into this other chạy thử tube. But it doesn"t. (Nó đáng lẽ sẽ ra khỏi ống chất thủy tinh này và bước vào ống nghiệm kia. Tuy vậy nó ko hề.)

Nothing happens? (Chẳng tất cả phản ứng gì sao?)

It"s completely colorless and tasteless. (Nó trọn vẹn không màu và không vị.)

We need to clean chạy thử tubes. (Chúng ta nên làm không bẩn ống nghiệm.)

Let"s take the iron and the H2SO4 from different sources - from those reagent bottles on that lab table over there. (Hãy rước sắt với H2SO4 từ những nguồn không giống nhau - từ đầy đủ lọ chứa hóa chất trên bàn thí điểm đằng kia.)

All I have to vì chưng is write this experiment up. (Tất cả đông đảo gì tôi nên làm là viết lại thí điểm này.)

Absolute zero is OK. It is the lowest possible temperature. Theoretically, at absolute zero, atoms stop moving. (Độ không tuyệt đối hoàn hảo là được. Đây là ánh sáng thấp nhất gồm thể. Về lý thuyết, ở ánh nắng mặt trời không hay đối, các nguyên tử chấm dứt chuyển động.)

There are 6 noble gases in the periodic table. They mô tả a quite similar chemical properties. (Có 6 khí trơ trong bảng tuần hoàn. Chúng gồm đặc tính hóa học khá kiểu như nhau.)

*

Bài tập vận dụng

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng:

1. The substances that are added khổng lồ a system khổng lồ cause or test a chemical reaction are called …

A. Reactants

B. Products

C. Catalysts

2. After a chemical reaction, the properties of the products are …

A. The same as the properties of the reactants.

B. Different from the properties of the reactants

C. A combination of the properties of the reactants

3. A precipitate is a …

A. Gas

B. Liquid

C. Chunky substance

4. An atom is considered khổng lồ be … when the number of protons và electrons are equal.

A. Positive

B. Negative

C. Neutral

Bài 2: Dịch nghĩa những từ sau

alkaline: _______________

acid: _______________

base: _______________

catalyst: _______________

anode: _______________

chemical equation: _______________

condensation: _______________

inhibitor: _______________

organic compound: _______________

radioactive: _______________

solvent: _______________

synthesis: _______________

vaporization: _______________

chemical property: _______________

oxidation number: _______________

Đáp án:

Bài 1:

1. A

2. C

3. C

4. C

Bài 2:

alkaline: kiềm

acid: axit

base: bazơ

catalyst: hóa học xúc tác

anode: cực dương

chemical equation: phương trình hóa học

condensation: sự ngưng tụ

inhibitor: hóa học ức chế

organic compound: hợp hóa học hữu cơ

radioactive: phóng xạ

solvent: dung môi

synthesis: sự tổng hợp

vaporization: sự hóa hơi, bốc hơi

chemical property: đặc điểm hóa học

oxidation number: Số ôxy hóa

Tổng kết

Như vậy, bài viết vừa share với fan học danh sách các từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành chất hóa học cơ bạn dạng nhất. Kèm theo đó là những nguồn tài liệu quý giá, giúp bạn học có thể chủ cồn tự đào sâu vào kỹ năng và kiến thức ngành hóa học bằng tiếng Anh. Với mối cung cấp tài liệu cô ứ này, tác giả bài viết hy vọng sẽ giúp người học vậy chắc kiến thức và kỹ năng và hoàn toàn có thể áp dụng trơn tuột tru từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành hóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x