Mê Cung Phát Triển Tư Duy Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%, Sách Mê Cung Phát Triển Tư Duy

48,000₫ 43,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1696,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_sach":"Mu00ea cung phu00e1t triu1ec3n tu01b0 duy tu1eadp 2 (3+)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫ 70,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1697,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_sach":"Mu00ea cung phu00e1t triu1ec3n tu01b0 duy tu1eadp 3 (3+)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫ 70,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1698,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_sach":"Mu00ea cung phu00e1t triu1ec3n tu01b0 duy (4+)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫ 70,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1699,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_sach":"Mu00ea cung phu00e1t triu1ec3n tu01b0 duy Du Hu00e0nh Vu0169 Tru1ee5 (4+)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":77000,"display_regular_price":86000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"86,000₫ 77,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1700,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_sach":"Mu00ea cung phu00e1t triu1ec3n tu01b0 duy Khu00e1m phu00e1 thu1ebf giu1edbi (4+)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":77000,"display_regular_price":86000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"86,000₫ 77,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1701,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_sach":"Combo 6 quyu1ec3n","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":408000,"display_regular_price":454000,"image":"title":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","caption":"","url":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","alt":"b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871","src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-70x70.jpg","gallery_thumbnail_src_w":70,"gallery_thumbnail_src_h":70,"thumb_src":"https://kisybook.com/wp-content/uploads/2021/03/b853e899ffdc6e883ffbcf4025edb871-210x210.jpg","thumb_src_w":210,"thumb_src_h":210,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":1695,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"454,000₫ 408,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1702,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SáchChọn một tùy chọn

Bạn đang xem: Mê cung phát triển tư duy

Mê cung cải tiến và phát triển tư duy tập 1 (3+)Mê cung cách tân và phát triển tư duy tập 2 (3+)Mê cung trở nên tân tiến tư duy tập 3 (3+)Mê cung cách tân và phát triển tư duy (4+)Mê cung cách tân và phát triển tư duy Du Hành thiên hà (4+)Mê cung phát triển tư duy tò mò thế giới (4+)Combo 6 quyển

Sách mê cung là một số loại sách tối ưu giúp cách tân và phát triển đồng thời 2 phân phối cầu não của trẻ. Trò chơi mê cung kích yêu thích tính tò mò, dự đoán vào khi triển khai nhiệm vụ trò chơi. Trẻ nên tự cồn não cùng tự ra quyết định phải đi mặt đường nào, phía nào, trẻ buộc phải tự suy nghĩ xem mỗi nước đi sẽ có kết quả như gắng nào.


*

1 Sách mê cung phát triển não trái, khả năng tư duy xúc tích

trải qua việc ghi nhớ, quan liêu sát, suy luận để tìm đường mang lại đích, trò chơi mê cung giúp não trái không xong xuôi hoạt động, kích ưa thích tập trung suy nghĩ để giới thiệu quyết định.


*

2 Sách mê cung kích say mê não phải, khơi gợi năng lực sáng tạo nên

Hình ảnh, màu sắc sinh đụng là đk giúp óc phải cách tân và phát triển hiệu quả. Sách trò chơi mê cung duyên dáng và tạo thói quen sử dụng sách, khuyến khích nhỏ xíu giao tiếp đặt căn cơ hoàn thiện năng lực ngôn ngữ.


*

3 Sách mê cung kích ham mê vận động, học tập cách phối kết hợp mắt và hai tay

mắt quan liền kề đồng thời thực hiện ngón tay hoặc bút dịch chuyển theo đường đi đã chọn. Tác động trẻ khỏe đến vùng vận chuyển ở vỏ não.


*

Xem thêm: Top 9 Thuốc Trị Sổ Mũi Cho Trẻ Em Dưới 1 Tuổi Từ Nhật, Hàn, Nguyên Nhân Và Cách Trị Sổ Mũi Ở Trẻ

4 Sách mê cung luyện năng lực ghi ghi nhớ

hành vi ghi nhớ, dự kiến những vấn đề sắp xảy ra lặp đi tái diễn giúp rèn luyện năng lực cho Miền kí ức - tăng năng lực ghi nhớ của trẻ.


*

5 Sách mê cung tăng cường sự triệu tập

Khi bé xíu cố nhìn vào trong 1 điểm, dành toàn cục sự để ý vào một điểm độc nhất vô nhị thủy đỉnh trong não bộ sẽ hoạt động tích cực. Bài toán liên tục thay đổi sự chú ý để tìm đi xuống đường đi là nền móng giúp nhỏ rèn luyện sự triệu tập


bí mật nào đang ẩn chứa phía bên trong bộ sách “Mê cung” cách tân và phát triển tư duy?

bé nhỏ hãy cùng Cún Milk tìm hiểu những điều new lạ!


Mê cung phạt triển kĩ năng Nhận biết

Các bé bỏng sẽ theo chân Cún Milk qua các đường mê cung để học về từng nào điều xung quanh qua hành trình tìm hiểu trái hãng apple đỏ vừa thơm vừa ngon - hãng apple có color gì? Hình gì? Vị gì? sử dụng gì nhằm bổ? Mà không chỉ có nhận biết về trái hãng apple đỏ tươi thôi đâu nhé, các bé nhỏ sẽ được học tập về tên thường gọi của từng nào thứ bao phủ nữa.


Mê cung phát triển kỹ năng cảm hứng

khi nào bé vui? bao giờ bé buồn? lúc nào bé hờn giận? bao giờ bé cáu? bé nhỏ có biết mối cung cấp cơn của không ít trạng thái cảm giác ấy của chính bản thân mình và gọi tên bọn chúng ra mang đến mọi người biết không? Trò nghịch mê cung cảm giác sẽ giúp EQ của nhỏ xíu phát triển đa dạng mẫu mã và trọn vẹn hơn.


Mê cung vạc triển năng lực Tự lập

trường đoản cú đi giày, tự mang quần áo, tự vệ sinh cá nhân, tự chuẩn bị những thứ nho nhỏ tuổi cho vào balo,... Toàn bộ những việc be nhỏ xíu ấy để giúp đỡ các bé nhỏ hình thành tính giải pháp tự lập, không số đông thế bé xíu còn học tập được thuận tiện với trò đùa mê cung hấp dẫn.


Mê cung cải tiến và phát triển kỹ năng bình an

Xung quanh nhỏ bé có bao thứ nguy nan đang rình rập? nguy hại bỏng nước? nguy cơ điện giật? nguy cơ đuối nước ngay lập tức trong nhà? nguy hại bị vật nhỏ làm tắc ống thở? nguy cơ bị xâm sợ tình dục? nguy cơ bị lạc? nguy cơ tiềm ẩn bị bạo hành? thuộc cún Milk nhận ra và bảo vệ bạn dạng thân qua hầu hết đường mê cung thú vị, đầy kịch tính nhé.


làm mẫu:

Bố/ người mẹ dùng ngón tay bản thân di chuyển, vừa di chuyển vừa nói lớn mình đã đi cho đâu, mình lấn sân vào đó sẽ xảy ra chuyện gì…


bộ combo 1: bộ combo 4 cuốn sách mê cung (116k) bộ combo 2: full bộ 4 cuốn sách mê cung - 2 cuốn Ehon Dâu Trứng + tặng ngay bộ xếp hình 65k (254k) full bộ 3: combo 4 cuốn sách mê cung - 2 cuốn Ehon Dâu trứng - khung hình của bọn họ - khuyến mãi bộ xếp hình 120k (774k, miễn phí Ship)

tủ sách Gia Đình nhỏ tuổi

Số 14, Ngõ 172 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x